ZEN

INSTITUTUL DE SPEOLOGIE


EMIL RACOVIȚĂ

Language:
ro  en

Cariere

− Regulament pentru organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor și acordarea gradelor profesionale de CS II și CS I în cadrul Institutului de Speologie "Emil Racoviță" al Academiei Romane.  Citește: citeste

− Criterii de concurs pentru acordarea gradelor de CS II/ CS I.   Citește: citeste

− Grila punctaj pentru ocupare post CSIII.   Citește: citeste

Anunt - Cercetător Științific

Institutul de Speologie "Emil Racovita" (I.S.E.R.), cu sediul in Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București, organizează concurs pentru ocuparea a unui post vacant:

 • un post vacant de Cercetător Științific, perioadă nedeterminată, specializare Biospeologie.

Cerințele postului:

 • a) absolvent al Facultății de Biologie;
 • b) vechime în activitatea de cercetare de minim 2 ani;
 • c) cunoștinț de biologie, ecologie și microbiologie susținute prin lucrări științifice publicate în reviste cu factor de impact și/sau indexate BD;
 • d) cunoașterea la nivel avansat a limbi engleze;
 • e) capacitate de realizare de activității de teren, atât la suprafață cât și în peșteri.

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

 • a) Cerere de înscriere adresată directorului Institutului de Speologie "Emil Racoviță";
 • b) Curriculum Vitae (maxim trei pagini);
 • c) Extras REVISAL care să ateste vechimea în muncă;
 • d) Copia actului de identitate;
 • e) Copii după diploma de bacalaureat, diploma de licență însoțită de foaia matricolă precum și alte acte care atestă efectuarea unor specializări (master, stagii de pregătire naționale și internaționale);
 • f) Lista lucrărilor publicate;
 • g) Adeverință medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare, in original;
 • h) Cazierul judiciar în original;
 • i) O recomandare.

Dosarele de concurs se primesc la Responsabilul Resurse Umane din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, camera M 231, până la data de 23.11.2020, ora 1600

Concursul va avea loc in data de 25.11.2020, ora 1200, la sediul Institutului de Speologie "Emil Racoviță" din Casa Academiei.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/318.81.32, pe site-ul ISER (www.iser.ro) sau la sediul Institutului de Speologie din Calea 13 Septembrie, nr. 13, camera M230, sector 5, București

Anunt concurs CS -  Citește: citeste

Tematica pentru concurs CS -  Citește: citeste


Anunt - Economist Specialist IA

Institutul de Speologie "Emil Racovita" (I.S.E.R.), cu sediul in Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București, organizează concurs pentru ocuparea a unui post vacant:

 • - economist specialist IA în cadrul Biroului Financiar Contabil (1/2 normă cu atribuţii financiar-contabile şi relaţia cu băncile şi 1/2 normă cu atribuţii în control intern şi organizarea arhivei) conform HG 286/2011 cu modificările ulterioare.

La concursul de ocupare a postului vacant economist specialist IA pot participa persoanle care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • a) au cetăţenie română, cu domiciliu în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
 • b) nu au antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie;
 • c) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei pentru care candidează;
 • d) au studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă;
 • e) vechime minimă de 5 ani în domeniul studiilor;
 • f) vechime minimă de 3 ani în specialitatea postului, în instituţii publice;
 • g) referitor la atribuţiile financiar contabile sunt necesare cunoştinţe în domeniul înregistrării în contabilitatea bugetară şi al transmiterii datelor în sistemul de raportare Forexebug;
 • h) referitor la atribuţiile de control intern sunt necesare cunoştinţe legislative de bază privind activitatea de cercetare, salarizare, resurse umane şi financiar-contabile.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 • a) cerere de înscriere adresată directorului Institutului de Speologie "Emil Racoviță";
 • b) originalul și copia actului de identitate;
 • c) originalul și copia după diploma de licență în Economie, însoțită de foaia matricolă;
 • d) originalul și copia după actele care atestă efectuarea unor specializări;
 • e) Curriculum Vitae (semnat și datat), în original;
 • f) copie după cartea de muncă și extras din REVISAL care să ateste vechimea în muncă
 • g) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • h) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

Adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, dacă este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs, cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se primesc la sediul I.S.E.R. din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, camera M 231, până la data de 11 decembrie 2020, ora 1600, iar rezultatul selecției dosarelor se va afișa până în data de 15 decembrie 2020, ora 1600, la sediul I.S.E.R. și pe site-ul www.iser.ro.

Concursul va consta în: proba scrisă și interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 21 decembrie 2020, ora 1100 , la sediul I.S.E.R., iar rezultatele vor fi afișate la sediul I.S.E.R. și pe site-ul www.iser.ro, până în data de 22 decembrie 2020, ora 1600.

Interviul va avea loc în data de 28 decembrie 2020, începand cu ora 1200, iar rezultatele vor fi afișate la sediul I.S.E.R. și pe site-ul www.iser.ro, până în data de 29decembrie 2020, ora 1200.

Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate pe site-ul ISER până în data de 31 decembrie 2020, ora 1600.

Candidații pot depune contestație la Secretariatul I.S.E.R. cu privire la rezultatele selecției dosarelor și probelor de concurs în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, iar rezultatul soluționării contestațiilor va fi afişat în termen de o zi lucrătoare.

Relatii suplimentare privind bibliografia și tematica se pot obține zilnic, între orele 1000-1600, la telefon 021/3188132, pe site-ul www.iser.ro sau la sediul Institutului de Speologie "Emil Racoviţă".

Anunţ și calendar concurs economist IA -  Citește: citeste

Bibliografie concurs economist IA -  Citește: citeste


Anunt - Inginer I

Institutul de Speologie "Emil Racovita" (I.S.E.R.), cu sediul in Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București, organizează concurs pentru ocuparea a unui post vacant:

 • - inginer I, domeniul electrotehnologie, conform HG 286/2011 cu modificarile ulterioare, in cadrul Compartimentului de Geospeologie si Pleontologie.

La concursul de ocupare a postului vacant de inginer I pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • a) au cetăţenie română, cu domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
 • b) nu au antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie;
 • c) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei pentru care candidează;
 • d) au studii superioare tehnice de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă;
 • e) vechime minimă de 3 ani în domeniul studiilor;
 • f) cunoştinţe privind mentenanţa echipamentelor şi instalaţiilor existente în Institut (aparatură de laborator, staţii meteo, senzori, aparate de măsură);
 • g) experienţa şi capacitate de monitorizare a parametrilor fizico-chimici în teren, inclusiv in peşteri verticale, dovedită prin activitate speologică anterioară, inclusiv atestate sau certificate de absolvire cursuri de specialitate;
 • h) capacitate de lucru în managementul proiectelor de cercetare ştiinţifice, dovedită prin activitatea anterioară (lucrări ştiinţifice, atestate, etc.);
 • i) cunoaşterea limbii engleze.

Profilul candidatului: Candidatul urmează să îşi desfăşoare activitatea atât în laboratoarele ISER cât şi în teren, inclusiv în peşteri.

Activitatea de laborator presupune:

 • - asigurarea funcţionării optime şi mentenanţei echipamentelor şi instalaţiilor de laborator;
 • - revizia periodică şi calibrarea echipamentelor;
 • - conceperea şi realizarea unor soluţii pentru rezolvarea unor probleme tehnice legate de măsurarea sau monitorizarea diverşilor parametri fizico-chimici în laborator sau în teren;
 • - activitate de management a proiectelor şi/sau cercetare la proiectele ştiinţifice derulate de compartiment.

Activitatea de teren presupune:

 • - disponibilitate şi capacitate de a parcurge peşteri, inclusiv peşteri verticale, pentru efectuarea de lucrări de instalare sau mentenanţa la diversele echipamente montate în subteran;
 • - disponibilitate şi capacitate de a efectua deplasări în zone muntoase pentru măsurători sau mentenanţă a echipamentelor montate la suprafaţă;
 • - capacitate de lucru în echipa.

Deoarece ISER desfăşoară adesea proiecte de cercetare în echipe internaţionale, cunoaşterea limbii engleze este esenţială. De asemenea, sunt esenţiale experienţa anterioară în speologie şi experienţa în derularea unor proiecte de cercetare în domeniu.

Desfăşurarea concursului

Concursul presupune: evaluarea dosarului (probă eliminatorie, de tipul admis/respins), probă scrisă (eseu pe o temă anunţată la data concursului), interviu.

În condiţiile pandemiei Covid-19 probele se pot desfăşura online pe o platformă dedicată care va fi anunţată din timp candidaţilor care au trecut de evaluarea dosarului.

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:

 • a) Cerere de înscriere adresată directorului Institutului de Speologie "Emil Racoviţă"
 • b) Originalul şi copia actului de identitate;
 • c) Originalul şi copia diplomei de licenţă, însoţită de foaia matricolă;
 • d) Originalul şi copia diplomei de master (daca este cazul), însoţită de foaia matricolă;
 • e) Originalul şi copia actelor care atestă efectuarea unor specializări;
 • g) Curriculum Vitae (semnat şi datat), în original;
 • h) Copia cărţii de muncă şi extras din REVISAL care să ateste vechimea în muncă;
 • i) Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • j) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, dacă este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs, cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se primesc la Responsabilul Resurse Umane din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, camera M 231, până la data de 20 noiembrie 2020, ora 1600, iar rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa până în data de 23 noiembrie 2020, ora 1600, la sediul ISER şi pe site-ul www.iser.ro.

Proba scrisă va avea loc în data de 27 noiembrie 2020, ora 1200, la sediul ISER, iar interviul în data de 7 decembrie 2020, ora 1200. Rezultatele finale ale concursului vor fi afişate pe site-ul ISER în data de 11 decembrie 2020, ora 1600.

Candidaţii pot depune contestaţii la Secretariatul ISER cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor şi probelor de concurs în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, iar rezultatul soluţionarii contestaţiilor va fi afişat în termen de o zi lucrătoare.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi tematica se pot obţine zilnic, între orele 900-1700, la telefon 021/3188132, pe site-ul www.iser.ro sau la sediul Institutului de Speologie "Emil Racovita".

Anunţ concurs inginer I -  Citește: citeste

Bibliografie concurs inginer I -  Citește: citeste

Rezultatul selectiei dosar concurs inginer I -  Citește: citeste

Rezultatul probă scrisă concurs inginer I -  Citește: citeste


Găzduit de smart-hosting.ro
Inapoi