ZEN

INSTITUTUL DE SPEOLOGIE


EMIL RACOVIȚĂ

Language:
ro  en

Cariere

− Regulament pentru organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor și acordarea gradelor profesionale de CS II și CS I în cadrul Institutului de Speologie "Emil Racoviță" al Academiei Romane.  Citește: citeste
− Criterii de concurs pentru acordarea gradelor de CS II/ CS I.   Citește: citeste

Anunt - contabil șef

 • Institutul de Speologie "Emil Racovita" (I.S.E.R.), cu sediul in Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București, anunta organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post de contabil șef, conform HG 286/2011 cu modificarile ulterioare, în cadrul Biroului Financiar-Contabil.  Citește: citeste

La concursul de ocupare a postului vacant de contabil șef pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au cetatenie romana, cu domiciliul in Romania și capacitate deplina de exercitiu
 • b) nu au antecedente penale și se bucura de o buna reputatie
 • c) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funqiei pentru care candideaza
 • d) au studii superioare economice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta
 • e) vechimea minima de 10 ani in specialitatea studiilor
 • f) vechime minima in specialitatea postului de trei ani in institutii publice
 • g) atestat eliberat de Ministerul Finantelor Publice in SistemuJ European de Conturi (SEC)
 • h) cunostinte foarte bune de utilizare a programelor de contabilitate

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

 • a) Cerere de inscriere adresata directorului Institutului de Speologie "Emil Racovita"
 • b) Originalul și copia actului de identitate
 • c) Originalul și copia dupa diploma de licenta in Economie, insotita de foaia matricola
 • d) Originalul și copia dupa diploma de master (daca este cazul), insotita de foaia matricola
 • e) Originalul și copia dupa atestatul eliberat de M.F.P. in Sistemul European de Conturi
 • f) Originalul și copia dupa actele care atesta efectuarea unor specializari
 • g) Curriculum Vitae (semnat și datat), in original
 • h) copie dupa cartea de munca și extras din REVISAL care sa ateste vechimea in munca
 • i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberata cu cel mult șase luni anterior derularii concursului
 • j) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza.

Adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie sa contina, in clar, numarul, data, numele emitentului și calitatea acestuia in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, daca este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs, cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfășurarii primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se primesc la Responsabilul Resurse Umane din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, camera M 231, pana la data de 23 martie 2020, ora 1600, iar rezultatul selectiei dosarelor se va afisa in data de 25 martie, ora 1600 la sediul I.S.E.R. și pe site-u'l www.iser.ro.

Concursul va consta in: proba scrisa, proba practica și interviu

Proba scrisa va avea loc in data de 30 martie 2020, incepand cu ora 1000, la sediul I.S.E.R., iar rezultatele vor fi afișate la sediul I.S.E.R. și pe site-ul www.iser.ro, în data de 31 martie 2020, ora 1600.

Proba practica și interviul vor avea loc in data de 5 aprilie 2020, incepand cu ora 1000, iar rezultatele vor fi afișate la sediul ISER și pe site-ul www.iser.ro, in data de 6 aprilie 2020, ora 1600.

Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate pe site-ul ISER în data de 8 aprilie.

Candidatii pot depune contestatii la Secretariatul I.S.E.R. cu privire la rezultatele selectiei dosarelor și probelor de concurs in termen de o zi lucratoare de la data afișarii rezultatului, iar rezultatul solutionarii contestatiilor va fi afisată termen de o zi lucratoare.

Relatii suplimentare privind bibliografia și tematica se pot obtine zilnic, intre orele 900- 1700, la telefon 021/3188132, pe site-ul www.iser.ro sau la sediul Institutului de Speologie "Emil Racovita".

Bibliografie concurs contabil sef -  Citește: citeste

Calendar concurs contabil șef (actualizare) -  Citește: citeste

Rezultat inscriere candidati -  Citește: citeste

Rezultat examen scris -  Citește: citeste

Rezultat interviu -  Citește: citeste

Rezultat final concurs -  Citește: citeste


Anunt - inspector specialitate IA

Institutul de Speologie "Emil Racovita" (I.S.E.R.), cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București, anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea:  Citește: citeste

 • - unui post de inspector specialitate IA, conform HG 286/2011 cu modificările ulterioare, în cadrul Biroului Financiar-Contabil

La concursul de ocupare a postului vacant de inspector specialitate IA pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au cetatenie romana, cu domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;
 • b) nu au antecedente penale și se bucura de o bună reputație;
 • c) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției pentru care candidează;
 • d) au studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
 • e) vechimea minima de 7 ani în specialitatea studiilor;
 • f) vechime minimă de trei ani în instituții publice;
 • g) cunoștințe foarte bune de utilizare a programelor de contabilitate;
 • h) cunoștințe foarte bune de utilizare a sistemului de raportare FOREXEBUG;

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

 • a) cerere de inscriere adresata directorului Institutului de Speologie "Emil Racoviță";
 • b) originalul și copia actului de identitate;
 • c) originalul și copia după diploma de licență în Economie, însoțită de foaia matricolă;
 • d) originalul și copia după diploma de master (dacă este cazul), însoțită de foaia matricolă;
 • e) originalul și copia după actele care atestă efectuarea unor specializări;
 • g) Curriculum Vitae (semnat și datat), în original;
 • h) copie după cartea de munca și extras din REVISAL care să ateste vechimea în muncă;
 • i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului;
 • j) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

Adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, dacă este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs, cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se primesc la Responsabilul Resurse Umane din Casa Academiei, Calea 13-Septembrie nr. 13, camera M 231, până la data de 16 iunie 2020, ora 1600, iar rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 18 iunie, ora 1600, la sediul I.S.E.R. și pe site-ul www.iser.ro

Concursul va consta în: proba scrisă și interviu.

Proba scrisă va avea loc în data de 22 iunie 2020, începând cu ora 1000, la sediul I.S.E.R., iar rezultatele vor fi afișate la sediul I.S.E.R. și pe site-ul www.iser.ro, în data de 23 iunie, ora 1200.

Interviul va avea loc în data de 25 iunie 2020, începând cu ora 1000, iar rezultatele vor fi afișate la sediul ISER și pe site-ul www.iser.ro, în data de 26 iunie 2020, ora 1200.

Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate pe site-ul I.S.E.R. în data de 30 iunie 2020.

Candidații pot depune contestații la Secretariatul I.S.E.R. cu privire la rezultatele selecției dosarelor și probelor de concurs în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, iar rezultatul soluționării contestațiilor va fi afișat în termen de o zi lucratoare.

Relații suplimentare privind bibliografia și tematica se pot obține zilnic, între orele 900-1700, la telefon 021/3188132, pe site-ul www.iser.ro sau la sediul Institutului de Speologie "Emil Racoviță".

Calendar concurs inspector specialitate IA -  Citește: citeste

Bibliografie concurs inspector specialitate IA -  Citește: citeste

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Inspector Specialitate IA, în cadrul Institutului de Speologie “Emil Racoviță” -  Citește: citeste

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de execuție de Inspector Specialitate IA, în cadrul Institutului de Speologie “Emil Racoviță” -  Citește: citeste

Rezultat interviu inspector specialitate IA -  Citește: citeste

Rezultat final inspector specialitate IA -  Citește: citeste


Găzduit de smart-hosting.ro
Inapoi